INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE

OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE

Проекти в роботі

Офіційне представництво Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центра в Україні

Вирішення проблеми утилізації мулових відкладень акваторії Клайпедського порту

  Сучасні тенологіі дозволяють вирішити цю важливу і складну задачу з подальшим отриманням цінної сировини шляхом селективного вилучення елементів. Новітні розробки дають можливість виконати на високому рівні науково-дослідну та практичну роботу «Відпрацювання і створення нових технологій та обладнання для утилізації мулових відкладень після днопоглиблювальних робіт шляхом селективного вилучення елементів».

    В процесі виконання цієї роботи мають бути проведені лабораторні та камерні роботи по отриманню вихідних даних з метою проектування і створення комплексу технологічного обладнання для утилізації мулових відкладень після днопоглиблювальних робіт шляхом селективного вилучення елементів і отримання цінної сировини – синтетичного кремнезему (аморфного діоксиду кремнію).

   Попередня оцінка відвалів мулів акваторії Клайпедського порту, які накопичувалися протягом тривалого часу і на сьогоднішній день ємність “мертвих” земель вже оцінюється в 300 тисяч тонн мулу. Це призвело до значного висновку цінних земельних площ з обороту і наростаючою екологічної загрози цілого регіону Литовської Республіки.

 

  Як відомо, основу мулу становлять піски (fine sand), в основі яких знаходиться діоксид кремнію (SiO2) з домішками широкого ряду оксидів і солей хімічних елементів. Дрібнозерниста структура пісків визначає значну площу активної поверхні твердого шару. Створюючи умови активної адсорбції з води різних речовин c концентрацією їх в формованому мулі.

   Серед них нітрати, важкі метали (Pb,Cu,Cr, …), вуглеводні, пестициди, патогенні організми, феноли, та інші вкрай небезпечні речовини природного і техногенного походження.

У підсумку це призводить до формування общетоксічние,токсікогенетіческіх,ембріотокс-ичних, канцерогенних властивостей мулів. Відкрите же зберігання цих мулів при активному впливі на них навколишнього середовища (тепло, світло, вода, сніг) призводить до неконтрольованих хімічних процесів з токсичними викидами в атмосферу.

  Як наслідок – гранично допустимі концентрації шкідливих і небезпечних речовин багаторазово перевищуються, поширюючи небезпечні речовини не тільки на значній території регіону, а й за його межами.

Було  з’ясувано, що в пробах з відвалів мулу акваторії Клайпедського порту в поєднанні неорганики і органіки значно переважає неорганіка у вигляді пісків (твердого) з характерною особливістю мулу, що органіка присутня у вигляді плівок, обволакивающих тверді частинки.

У зв’язку з цим, запропоноване рішення враховує особливості структури мулових відкладень акваторії Клайпедського порту і в значній мірі визначає вибір технології та обладнання. Це забезпечить ефективний розподіл пісків і органіки з подальшими технологічними переділами, забезпечить отримання дорогої товарної продукції, утилізацію попутних продуктів, в тому числі токсичних. Тому пропонована технологія базується на низько температурних фізико-хімічних процесах, що реалізуються на обладнанні, яке забезпечить високу динаміку протікання цих процесів.

На першому етапі передбачається 6 основних переділів.

Перший переділ: отримання водних пульп (шламів – sludge, slime). Особливість мулу (органіка присутній у вигляді плівок, обволакивающих тверді частинки) зумовлює необхідність активації шляхом руйнування сформованих механічних зв’язків між твердими частинками. Для цього застосовуються апарати вихрового шару феррімагнітних частинок і активатор АВС 150.

На другому переділі застосовується установка СУС-3Ц (Спеціальна Установка сепарації 3-х фаз центрифугування). Установка дозволить забезпечити високу продуктивність з високим ступенем повноти поділу компонентів: води, нафтопродуктів (масло, мазут, і ін.), Твердого (піски). Фізичною основою для реалізованого поділу компонентів є відмінність їх щільності.

На третьому переділі застосовується установка сушіння в псевдо зрідженому віброкиплячому шарі. Це є визначальною перевагою, забезпечуючи низьке енергоспоживання процесу при високій продуктивності, незважаючи на високий вміст вологи в продукті.

На четвертому переділі виконується переробка осаду, отриманого на третьому переділі. На цьому етапі застосовується технологія поділу твердих компонентів шляхом отримання проміжних комплексних з’єднань різних металів. Ця Технологія дозволяє в першочерговому режимі виділити компоненту найбільшої концентрації. Оскільки в розглянутому прикладі морського

мулу основний компонент діоксид кремнію, то завдяки запропонованій технології в технологічному процесі діоксид кремнію переходить в продукт у вигляді мікросілікі (дрібнодисперсного високочистого продукту). Для цього застосовується установка «субліматор – десублиматори»

На п’ятому переділі запропонований варіант застосування універсальної піролізної печі «Потік», з різноманітної схемою утилізації отриманих органічних сполук, отримання товарної органічної продукції, отримання тепла / е / енергії.

На шостому переділі виконується необхідна фільтрація води, як оборотного компонента технології.

Таким чином, пропоноване нами рішення Завдання з відпрацювання, створення нових технологій та обладнання для утилізації мулових відкладень після днопоглиблювальних робіт шляхом селективного вилучення елементів за нашими попередніми розрахунками дозволить:

– швидко і ефективно вирішити екологічну проблему в районі акваторії Клайпедського порту і прилеглих територій шляхом утилізації мулових відкладень після днопоглиблювальних робіт;

– ліквідувати токсичні викиди в атмосферу в цьому регіоні

– зменшити викиди в атмосферу вуглекислого газу в цьому регіоні;

 – можливість отримувати синтетичний кремнезем (аморфний діоксид кремнію є товаром підвищеного попиту).

– підвищити повноту переробки витягується сировини (витяг SiO2 складе 92-97%);

– значна економія експлуатаційних та енергетичних витрат;

 У разі необхідності рішення задачі по рекультивації земельних площ після утилізації мулових відвалів, повідомляємо, що офіційне Представництв в Україні Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центру володіє технологією вирішення подібних завдань і ми готові до виконання.

Перспективи технології титану

 Актуальне питання – стійка тенденція збільшення застосування титану, сплавів і інтерметалідів на його основі. Потрібні спеціальні технологічні підходи для забезпечення необхідних фізико-механічних властивостей, що забезпечують, зокрема, розширення застосування жароміцних інтерметалідів на основі титану.

 Широта областей застосування матеріалу визначається співвідношенням вічної пари критеріїв – якість і собівартість. Звідси завдання – управління властивостями і собівартістю металу шляхом регулювання вмістом домішкових елементів з отриманням легованого титану і інтерметалідів на основі титану.Як приклад – кисень в титані, що забезпечує пластичність титану при малих концентраціях (до 0,1%) – з втратою пластичності при великих концентраціях (більше 0,7%).Сучасна технологія виробництва титану досягла рівня забезпечення вмісту кисню не більше 0,02-0,04%.

 У той же час, практика дає приклади коли в технічних умовах наведені вимоги більш високий вміст кисню – наприклад, в якості прикладу, в сплаві Grade 4 (ASTM B 348-83. USA) вміст кисню задано на рівні 0,4%.У промисловості отримання титану знайшли застосування металотермічний і плазмовий методи, які передбачають операції очищення проміжних з’єднань (тетрахлорид титану – в хлоридному методі) або двоокису титану (пряме відновлення титану з його двоокису).

Хлорідний метод.

 При використанні методу магнійтермічного відновлення тетрахлориду титану основна маса домішок видаляється на стадії отримання та очищення тетрахлориду титану. Метод хімічної ректифікації за багатоступеневою схемою дозволяє отримувати продукти фактично з будь-яким ступенем очищення.У деяких випадках необхідні службові властивості титану припадає досягати, застосовуючи спеціальні методи легування – зокрема, легування титанової губки киснем.

 Керована високоточна легування губчастого титану реалізується шляхом введення кисню в реакційну газову середу апарату відновлення в суміші з аргоном, забезпечуючи отримання блоку губчастого титану з заданим рівнем легування киснем.

 Аргонокиснева суміш протягом всього процесу відновлення подається з балона в апарат автоматично при досягненні надлишкового тиску в апараті нижче 0,04 кгс/см2.З метою спрощення організації процесу легування дозоване введення кисню може виконуватися з використанням парів води. Аналіз змісту в губці домішок виконувався по ГОСТ17746-96.

 Була розроблена технологія переплавки легованих киснем недроблених крічних блоків губчастого титану в спеціалізованій електронно-променевої установки (ЕЛУ) в НПЦ «ТИТАН». Реконструйовані установки дозволяли переробляти блоки масою 1 т і 2,7 т.

 Технологія дозволила виключити з виробничої схеми трудомісткі операції дроблення блоків губчастого титану і сортування шматків губки.

Діоксид титану

Прямі способи відновлення титану з його двоокису. Порошкова металургія.

  Прямі способи відновлення титану забезпечують перспективну технологічну основу для отримання затребуваного матеріалу – титанових і інтерметалідних порошків на основі титану. Перспективи порошкової металургії титану та інтерметалідів на його основі, передбачені багато років тому, реалізуються в даний час. Саме цей напрямок металургії сьогодні в значній мірі визначає перспективи, що забезпечують розвитку адитивних технологій для ефективного отримання складних виробів відповідального застосування.Реалізація технологічних схем прямого відновлення титану з його двоокису заснована на застосуванні методів – плазмового або металотермічних.Як приклад таких технологій може бути представлена ​​схема відновлення оксиду титану кальцієм або гідридом кальцію.Схема кальційтермічного відновлення титану:

TiO2 + 2Ca = Ti + 2CaO

  Процес ведеться при температурі 1050⁰С в реакторі в інертному середовищі (аргон, вакуум).При температурі 950-1050⁰С (при контакті з CaO і рідким кальцієм) рівноважна концентрація кисню в титані становить 0,1%. В силу створюваних умов титан в твердій фазі формується у вигляді порошку.Використання гідриду кальцію для заміщення металевого кальцію дозволяє зрушувати рівновагу реакції вправо:

TiO2 + 2CaH2 = Ti + 2CaO + 2H2

  Реакція протікає при температурі 1200⁰С. Титан в твердій фазі формується у вигляді порошку, відмиваємо дистильованою водою. Порошок сушиться при температурі 60-70⁰С в вакуумі – після промивання спиртом.Порошок титану після розсівання – фракція менше 200 мкм – містить до 90% частинок розміром менше 100 мкм і має насипну щільність 0,6 – 0,8 г / см3 з домішками до 0,05% кальцію у вигляді його оксиду.Якість одержуваних порошкових матеріалів титану в значній мірі визначається якістю діоксиду титану на вході технологічної схеми.

Енергоефективна схема розтину ільменітових концентратів.

При використанні прямих способів відновлення титану ефективна очистка від домішок на стадії отримання двоокису титану.Як приклад перспективної технології керованої глибокого очищення діоксиду титану наведемо схему енергоефективного розтину ільменітових концентратів через проміжні комплексні сполуки. Основна перевага технології полягає в можливості регулювання ступеня чистоти одержуваного діоксиду титану.

Принципова схема процесу розкриття ільменітових концентратів – отриманнятехнічного діоксиду титану через проміжні комплексні сполуки(позначення на схемі K⁺A – комплексоутворювач, К + – катіон, А – аніон).

Технологія отримання технічного діоксиду титану через проміжні комплексні сполуки дозволяє:

–   відмовитися від енерговитратного металургійного переділу виплавки титанового шлаку;

–   забезпечити ведення процесів у твердій фазі;

–   реалізувати повну регенерацію комплексообразователя з рециклом його в голову процесу, що зумовлює в значній мірі економічну ефективність процесу;

–  розширити сировинну базу титанової галузі за рахунок залучення в переробку більш дешевої сировини – ільменітових концентратів з невисоким (від 42% і вище) вмістом діоксиду титану;

–  вивести з технології дорогий і дефіцитний деревне вугілля;

–  підвищити повноту переробки сировини (витяг діоксиду титану оцінюється в 92-95%);-         підвищити повноту комплексності переробки сировини за рахунок передачі в подальшу переробку компонентів, збагачених оксидами і солями цирконію, заліза, хрому, нікелю, кобальту, ванадію, скандію, літію та ін. Металів.

Таким чином, нарівні з рядом технологічних, екологічних, економічних переваг технологія надає можливості регулювання ступеня чистоти одержуваного діоксиду титану – від 99% і вище.

 

 Висновок.Управління фізико-механічними властивостями титану може ефективно забезпечуватися легуванням його проміжних продуктів в діючих технологічних схемах. Перспективність напрямку визначається критеріями “якість” і “собівартість”, як при використанні титану в традиційних методах обробки – лиття і механічна обробка, так і в перспективної технології застосування порошків легованих титану і інтерметалідів на його основі.

Інноваційні підходи до технології отримання монокристалів кремнію

У сформованих економічних умовах необхідний новий підхід до промислових методів отримання полікристалічного і монокристалічного кремнію напівпровідникової чистоти:

 • здешевлення і підвищення продуктивності процесів при забезпеченні їх екологічної безпеки;
 • оптимізація використовуваних сировинних джерел;
 • замкнутий цикл виробництва;
 • зниження енергоспоживання;
 • розробка спеціальних методів обробки та легування монокристалів кремнію для управління їх механічними властивостями, термостабільністю, радіаційною стійкістю.

Обсяги виробництва полікристалічного кремнію в світі в даний час складають більше 600 тис. Т, його зростання відбувається щорічно і досить рівномірно (на 8-12%).

 Кошти, виділені сьогодні державні та приватні інвестиції не мають на меті глобальної підтримки кремнієвих галузей. Орієнтація на імпорт робить промисловість електронних компонентів незахищеною від санкційних обмежень, особливо для продукції подвійного призначення. Придбання технологій в обхід авторизованих каналів може привести до серйозних проблем контрафакту. Використання як європейських, так і азіатських компонентів може призвести до повної зміни дизайну електронного пристрою, зажадає нових кооперацій з постачальниками, спричинить за собою припинення виробництва і втрату часу. 

 Особливу небезпеку дана ситуація являє для космічних проектів, де потрібні спеціальні радіаційно-стійкі комплектуючі, які випускаються під конкретне замовлення і їх не можна придбати на відкритому ринку.Необхідна організація промисловості, яка передбачає постійний моніторингякісних характеристикполікристалічного кремнію, властивостей вироблених монокристалів і виготовляються на їх основі електронних пристроїв, що забезпечить високі якісні характеристики приладів, низький рівень витрат, екологічну безпеку і конкурентоспроможність виробництва.

Проблемою, яка гальмує розвиток технологій отримання полікристалічного кремнію (ПКК), є сировинне обмеження, предуссматрівающее використання викопних кварцитів і високоякісних вуглецевих відновників.

            Пропонована нами технологія передбачає якісно новий рівень виробництв полікристалічного і монокристалічного кремнію для електроніки, фотовольтаїки і спеціальних застосувань.

Етапами пропонованої технології є:

 • енергозберігаюча, екологічно оптимальна технологія «Кремній з піску»;
 • технологія вирощування монокристалів кремнію з підвищеною однорідністю властивостей за методом Чохральського;
 • технологія спеціального легування монокристалів кремнію, що забезпечує підвищення їх механічних властивостей, термостабільності і радіаційної стійкості;
 • технологія електронно-променевої гарнісажной плавки полікристалічних заготовок високочистого кремнію з наступним вирощуванням методом бестигельной зонного плавлення монокристалів з рекордно низьким вмістом кисню (для силових напівпровідникових приладів і спеціальних цілей);
 • технологія нейтронного трансмутаціонного легування високочистих монокристалів кремнію, які використовуються в приладах силової перетворювальної техніки (силові ключі інверторів, ліній електропередач постійного струму ультрависокої напруги, силові приводи електродвигунів залізничного, автомобільного транспорту, динамічна організація потоків електроенергії усередині сонячних і ветрогенерірующіх електростанцій і ін.)

 Пропонована нова технологія полікристалічного кремнію напівпровідникової чистоти, зберігаючи переваги високоефективної хлоридної технології вилучення кремнію, дозволяє розширити сировинну базу – відмовитися від дефіцитних копалин кварцитів і деревного вугілля і перейти на використання шихти з кварцового піску і широкого спектру відходів містять вуглець компонентів (коксовий дріб’язок, коксовий пил, нафтовий кокс і ін.).   підвищення енергоефективності та екологічної безпеки нової технології забезпечується за рахунок виключення ряду високотемпературних і енерговитратних переділів:

 – заміна процесу карботермічним відновлення кварцитів в руднотермічеських печах (температура до 2000 ° С, енергоспоживання до 15 тис. КВт / т) прямим хлорування шихти в шахтному хлоратори з отриманням SiCl4;

 – відмова від синтезу HCl (температура процесу до 2300 ° С);

 – відмова від енерговитратних операцій розділової конденсації парогазоваой суміші (температура процесу нижче -60 ° С), високотемпературного гідрування SiCl4 (температура процесу 1270 ° С);

 – введення в технологічну схему операції отримання моносілана SiН4 в процесі диспропорционирования SiHCl3.

Переваги використання моносілана:

 – підживлення SiН4 реціркулярной системи Сіменс-процесу сприяє виведенню домішок металів з SiHCl3;

.- SiН4 з добавками хлористого водню зменшує швидкість реакцій освіти твердих полімерних продуктів складу (SiHх) n, аморфного кремнію, зменшує газонасиченості полікристалічного кремнію, істотно збільшує швидкість осадження кремнію на підкладки;

 – можливе отримання полікристалічного кремнію електронного якості у вигляді гранул в реакторі киплячого шару.

  Утворені в процесі диспропорционирования SiHCl3 SiН4, Si2Н2 переспективний при створенні матеріалу класу водородсілсесквіоксан для приготування анодів з наноструктурованого кремнію в літій-іонних батареях, що дозволяє зберігати в батареї в 10 разів більше заряду в порівнянні з графітовим анодом.

  Моносилан SiH4 інертний до ряду конструкційних матеріалів, значно легше очищається від домішок, ніж хлориди кремнію. SiCl4 після диспропорционирования повертається в процес синтезу трихлорсилану, забезпечуючи замкнутий рецикл по хлору.

  Виробництво полікристалічного кремнію (ПКК) пиролизом моносілана дозволяє взагалі виключити хлорні викиди:SiH4 ↔Si + 2H2

 При 650-850 0С вихід кремнію близький до 100%. Вирізняється водень можна використовувати багаторазово.

  Піроліз SiH4 в реакторі киплячого шару лежить в основі промислової технології одержання гранульованого ПКК, що істотно знижує споживання електроенергії у виробництві ПКК. Гранульований кремній легко автоматично дозується в плавильних ростових установках, що дозволяє перейти до процесу полунепреривного вирощування монокристалів. Спеціально легований гранульований кремній перспективний для використання в адитивних (3D) технологіях (машино-, авіабудування).

Ілюстрації (слайди) до розділу «Нове в технології полікристалічного кремнію»

Інноваційні підходи до технології отримання монокристалів кремнію

Розроблено нові способи вирощування та легування монокристалів кремнію, що забезпечують підвищення примесной однорідності, механічних властивостей, термічної та радіаційної стабільності електрофізичних параметрів:

 • підтримка потоків аргону в камері вирощування, що забезпечує управління теплової конвекцією в розплаві і отримання монокристалів кремнію з високою примесной однорідністю;
 • технологія вирощування в потоці азоту (замість аргону або в суміші N2 + Ar) для поліпшення геометрії пластин і підвищення ефективності процесів внутрішнього і зовнішнього гетерування при виготовленні інтегральних схем;
 • технології легування кремнію нетрадиційними домішками (галій, германій, олово, гафній);
 • Вирішення проблем фантом-ефекту в процесах нанесення епітаксійних шарів на підкладку з кремнію CZ-Si <Sb>;
 • комплекс методів, що забезпечують підвищення радіаційної стійкості і термічної стабільності силових напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем, фотоелектричних перетворювачів;
 • оптимізація процесів підготовки і легування шихти, утилізації відходів виробництв моно- і полікристалічного кремнію для зниження вартості та забезпечення заданих параметрів кремнію для ФЕП.
 • технологія підвищення експлуатаційних характеристик кварцових тиглів і механічних властивостей моно- і мультикристалів кремнію, що піддаються різанню на пластини.
 • технологія матеріалу для термокомпенсатором (функції омічного контакту і елемента корпусу приладу в конструкції силових ПП) на основі кременю;
 • технологія кремнію для фотоелектричних перетворювачів, що забезпечує підвищення ККД, терміну експлуатації ФЕП, зниження рівня деградації параметрів під дією зовнішніх факторів (температура, радіація).

Ілюстрації (слайди) до розділу «Нове в технології монокристалічного кремнію»

Моніторинг стану навколишньої середи в місцях концентрації електромагнітного випромінювання

 Для запобігання природних катаклізмів, техногенних катастроф, патогенного впливу на біологічні об’єкти, викликаних наявністю концентрації електромагнітних випромінювань різного походження створена технологія зйомки досліджуваної поверхні методом дистанційного зондування Землі спільно з компанією «Спеціальний Центр Аерокосмічних Технологій» та НДІ «МіПТ» (Україна).  

 Мета –  зафіксувати теплові хвилі Землі над досліджуваної поверхнею, де теплові сигнали вимірюються в червоній та інфрачервоній областях спектра    для моніторингу  повітря, води, біоресурсів на рівні детальному, локальному, регіональному, національному та   глобальному.

  На теперішній час в програмах моніторингу зроблений упор на збір даних з використанням електронних вимірювальних пристроїв дистанційного спостереження в режимі реального часу , використовуючи підключення до базової станції, через наземні лінії, стільникові телефонні мережі або інші телеметричні системи, системи дистанційного зондування с використанням літаків або супутників, забезпечених багатоканальними датчиками

Розрізняють три види дистанційного зондування.

 1. Пасивне виявлення земного випромінювання, що випускається або відбитого від об’єкта або в околицях спостереження.

  Найбільш поширеним джерелом випромінювання є відбите сонячне світло, інтенсивність якого вимірюється пасивними датчиками. Датчики дистанційного зондування навколишнього середовища налаштовані на конкретні довжини хвиль – від далекого інфрачервоного, до далекого ультрафіолету, включаючи і частоти видимого світла. Потужна обчислювальна підтримка дозволяє проводити аналіз незначних відмінностей в радіаційних характеристиках середовища в даних дистанційного зондування, успішно виключати шуми і «неправдиві колірні зображення». При декількох спектральних каналах вдається посилити контрасти, які непомітні для людського ока. Зокрема, при завданнях моніторингу біоресурсів можна розрізняти тонкі відмінності зміни концентрації в рослинах хлорофілу, виявивши області з різницею поживних режимів.

 1. Напівактивне, яке використовує в якості «підсвічування» об’єктавипромінювання Сонця (на цьому принципі працюють фотокамери, спектрометри, сканери та ін.).

Тут приймач і передавач рознесені в просторі.

 

 1. Активне дистанційне зондування з супутника або літака.

 Випромінюється потік енергії і використовується пасивний датчик для виявлення і вимірювання випромінювання, відбитого або розсіяного об’єктом ізученія.Для отримання інформації про топографічні характеристики досліджуваної області часто використовується ЛИДАР, що особливо ефективно, коли територія велика і ручна зйомка буде коштовна.

  Дистанційне зондування дозволяє збирати дані про небезпечні або важкодоступних районах.

Дані з орбітальних платформ, отримані з різних частин електромагнітного спектра в поєднанні з наземними даними, щорічно надає інформацію для контролю тенденцій прояву довгострокових і короткострокових явищ, природних і антропогенних.

  Інші області застосування включають управління природними ресурсами, планування використання Землі.

 Дистанційні методи зондування забезпечують вирішення наступних завдань моніторингу територій регіонального рівня: вивчення сезонних параметрів елементів міського та приміського ландшафтів, геофізичних полів і локальних аномалій різної природи, виявлення закономірностей взаємозв’язку їх феноменологічних та топологічних характеристик, представлення результатів дослідження у вигляді тематичних карт стандартизованого масштабу; створення методології оцінок екологічного та санітарно-гігієнічного стану житлової, промислової, лісопаркової та приміської зон, водойм і річок, теплотрас та ін .;

  Дослідження сезонної і добової динаміки показників полігонів захоронення побутових і промислових відходів, джерел забруднення земних покривів, повітряного і водного басейнів; рішення обраних задач і розробка статистичних критеріїв подібності стосовно до локальних антропогенними геофізичним особливостям міській та приміській територій, приземної атмосфери, хмарності та ін.

Створення адекватної моделі водного об’єкта  методом пасивного дистанційного зондування для виявлення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування.

 Визначення  стану деградації  та ерозії земельного, ґрунтового покриву,   процес його погіршення і руйнування.   За оцінкою ООН, тільки прямі втрати від деградації ґрунтів щорічно складають 40 млрд. дол. США.  

 Показник стану досліджуваного об’єкта  P = f (D, x х1 .x2 x3 x4 ……) D – очікуване стан – стан, що відповідає вимогам за санітарними нормами x х1 .x2 x3 x4 … – зміни, різних параметрів – реальні показники стану грунту методом пасивного зондування фіксуємо реальний стан.

 Постійний моніторинг фіксує зміни стану, визначає які елементи, що входять до складу грунту змінили своє кількість, особливо залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи продуктів, що утворилися в процесі виробництва і споживання, а також продукції, яка втратила свої споживчі властивості.

 Кількість побутових відходів в розрахунку на одну людину збільшується приблизно на 1-4%, а по масі – на 0,2-0,4% в рік .В останні роки зросла кількість небезпечних (токсичних) відходів, які здатні викликати отруєння або інше ураження. До них відносяться перш за все різні отрутохімікати, не використані в сільському господарстві, відходи промислових виробництв, що містять канцерогенні і мутагенні речовини та інші. Гострим є питання про так званих хімічних «пастки» – давно забутих похованнях небезпечних відходів, на яких побудували житлові будинки та інші об’єкти. Моніторинг місць зберігання здійснюється методом пасивного Зондування.      

 Моніторинг глибини проникнення в грунт шкідливих складових ТПВ. Моніторинг токсичних відходів в складі ТПВ в місцях зберігання.  Моніторинг рівня горизонту ґрунтових вод та глибини проникнення в грунт шкідливих складових ТБО

  На підставі моніторингу здійснюється прогноз: При проникненні в грунт визначається час, коли шкідлива складова ТПВ досягне рівня горизонту грунтових вод.

 При моніторингу атмосферного повітря в районі полігону ТПВ здійснюємо концентрації токсичних речовин і час, коли ця концентрація перевищить рівень допустимий санітарними нормами.

Аварії з викидом (загрозою викиду) аварійно хімічно небезпечних речовин.

 У разі аварії моніторинг стану атмосферного повітря, ґрунту, водойм, ґрунтових вод.

Моніторинг зберігання і транспортування хімічно небезпечних речовин, дефектів резервуарів зберігання, резервуарів транспортування, трубопроводів, по яких проходять хімічно небезпечні речовини, як  заходи щодо запобігання аваріям.

 Для запобігання раптових обвалень будівель, споруд за допомогою  радіо-тепловізорної технології (НІГ) виявляється Зони розривів і тріщинуватості з ранжируванням, зон проникнення,   зсувів  та  карстово-суффозіонних проявів. Зазначені можливості допомагають прогнозувати і запобігати раптові руйнування будівель і споруд, пов’язаних з геологічними процесами   під досліджуваними будівлями і спорудами

 Постійний моніторинг місць концентрації електромагнітних випромінювань дає можливість запобігти шкідливим змінам стану здоров’я людей, тваринного та рослинного світу,   запобігання аварій на електроенергетичних системах, що можуть бути викликані концентрацією електромагнітних випромінювань При аварії на електроенергетичних системах метод дистанційного зондування дозволяє проводити моніторинг і прогнозувати стан навколишнього середовища після усунення наслідків аварії.

Поставити під контроль поширення електромагнітних хвиль дозволить не тільки зберегти здоров’я людей, а й забезпечити безпеку місць проживання. Система   моніторингу наочно це показує.

 

Боротьба з парниковим ефектом

  В даний час ведеться активна розробка технологій для боротьби з парниковим ефектом і зменшення вуглекислого газу, розробка технологій виробництва альтернативних видів палива, його акумулювання і транспортування, зокрема водню, інших енергозберігаючих технологій, способі і пристроях з отримання водню і промисловому виготовленні паливних осередків для транспорту , загальнопромислового використання водню і метану. Вже є розробки і головні зразки паливних елементів, що використовують водень і метан. 

 Ми готові продовжити дослідження щодо здешевлення матеріалів електродів для економічного використання паливних елементів і водневих картриджів.

 Для цих цілей вже створена технічна можливість виробництва високоміцних і легких судин з вуглеволокна для зберігання водню на виробничій установці циліндричних і кулястих судин різного призначення. Досвід серійного виготовлення таких судин під тиск 450 кг / см3 є, Були зроблені і випробувані зразки подібних неповнорозмірних судин, на розрив тиском до 1000 кг / см3. Так само відпрацьована технологія виготовлення посудин та інших виробів з вуглецевого волокна для судин під тиск 250кгс / см2 і довжиною до 6м.

  Можлива розробка документації та обладнання підприємств для виробництва вуглецевого волокна. для виробництва транспортних і інших ємностей у вигляді батарей балонів для зберігання і переміщення газів високого тиску, в тому числі водню (H2) з вуглепластика розмірами L = 6м D = 0,4 м.

парник
 
 

 Наше Офіційне Представництво в Україні Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центру готове взяти повноцінну участь в національному проекті Литовської Республіки «Водень», з огляду на наші наукові і технологічні можливості, політичну волю і зацікавленість керівництва Литовської Республіки, і бізнес спільноти.

Система захисту біологічних об'єктів від негативних енерго-інформаційних впливів та гармонізації біоенергоінформаційного стану організму. Біокоректори серії «Формула доктора Соколовського» ( «Formula Dr. Sokolovskiy»)

В даний час досить добре вивчено вплив на людину навколишнього середовища, де розглядаються чотири групи чинників:

1) біологічні (звукові коливання, низькочастотні вібрації, інфра низькі частоти, біологічне випромінювання, випромінювання води і продуктів харчування, вплив людей один на одного),

2) техногенні (переважно радіохвилі: КВЧ, НВЧ, ВЧ, УКВ, КВ, СВ, ДВ),

3) вплив Космосу (ультрафіолетове випромінювання, видиме світлове випромінювання, інфрачервоне випромінювання і ін.),

4) вплив планети Земля (геопатогенні  та геосаногенні зони).

Незважаючи на  відмінності, всі ці дії мають одну загальну природу,  це вплив на людину електромагнітних полів, відомих під терміном – «електромагнітний смог». Людина повністю залежить від впливу електромагнітних полів, так як сама є «згустком» електромагнітних хвиль, які за рахунок структурування на молекулярному рівні стають матеріальними. Кожна людина має індивідуальну хвильову матрицю гомеостазу. З точки зору квантової механіки, хвильова матриця особистого гомеостазу є бімодальною – це хвильова функція і матеріальний носій одночасно.

 Одним з важливих наслідків теорії Фізичного Вакууму і теорії Єдиного Поля є твердження про те, що будь-яке тіло поляризує вакуум і таким чином створює в просторі певну польову структуру, що володіє торсіонною складовою. Тобто  будь  яке тіло, крім інших полів, створює навколо себе торсіонне поле. Молекули і субмолекулярні утворення не є в цьому сенсі винятком. Якщо молекула має властивість здійснювати характерні обертальні рухи, то, цілком ймовірно, вона може бути джерелом випромінювання молекулярних торсіонних полів.

 На рівні речовини в якості первинних джерел торсіонного поля можуть виступати ядерні спини, а також повні атомні моменти. Вочевидь, що всі речовини мають деяку впорядкованість. Отже, тіла живої і неживої природи володіють власними торсіонними полями. Зарядова поляризація призводить одночасно до зарядовим і спінової неравновісності, тобто  завжди, коли виникає електростатичне поле, одночасно з ним виникає торсіонне поле, яке позитивно або негативно впливає на людину.

 Таким чином, крім впливу «електромагнітного смогу» людина піддається і впливу негативних торсіонних полів. Правильніше сказати – людина піддається енерго-інформаційному ураженню, яке призводить до спотворення частотних характеристик особистої хвильової матриці гомеостазу, що в підсумку призводить до захворювань.

 Важливість підтримки безпечного стану хвильової матриці особистого гомеостазу людини привело до появи найрізноманітніших засобів енерго-інформаційного захисту. Переважно це «Гармонізатор» і «нейтралізатори».

 Автори таких приладів і пристроїв ставили перед собою мету – нейтралізувати негативний енерго-інформаційний вплив або не допустити енерго-інформаційне пошкодження людини.

 Ми вирішили завдання не нейтралізувати, а інвертувати негативні фактори зовнішнього середовища, т. Е. Звернути «шкоду на користь» – перетворити негативні енергії в енергії, що приносять оздоровлення. Тобто, наш  пристрій, розміщений поблизу або на будь-якому джерелі електромагнітного випромінювання, або в геопатогенній зоні, або будь-якій зоні – середовищі який здійснює негативний енергоінформаційний вплив на людину – має перетворювати (інвертувати) цей вплив з негативного на позитивне.

 У разі використання пристрою на тлі випромінювання мобільного телефону і антен мобільних операторів за рахунок «інверсії впливу» енергія «електромагнітного смогу» стає корисною для людини і володіє оздоровчим ефектом. При цьому синергетична дія аплікатора в середовищі «електромагнітного смогу» можливо, посилиться в кілька разів.

 Пропонований нами метод і самі пристрої – біокоректор «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy» і оздоровчо-відновлювальний аплікатор (ОВА) «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy» і був саме створений за цим принципом.

 У створений комплекс входить серія пристроїв біокоректорів «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy», «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» і «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy» для мобільних телефонів, побутової і промислової електротехніки, домогосподарств і промислових підприємств, базових станцій мобільних операторів і інших інформаційно-комунікаційних систем, які мають характерну відмінність від інших засобів енергоінформаційного захисту. Як вже було сказано вище, біокоректор «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» і ОВА «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» не є нейтралізаторами негативних впливів, – вони забезпечують інверсію впливу енерго-інформаційних факторів з негативного на позитивне, тобто – звертає шкоду на користь. Це відбувається завдяки зарядної та спінової поляризації відповідно до основних концепцій теорії Єдиного Поля, Фізичного Вакууму і науки Синергетики.

 В теорії Єдиного Поля є поняття – «макроскопічна квантово-механічна когерентність» (тобто Внутрішня гармонія та узгодженість), що пояснює незламність будь-якої системи, від елементарних частинок до багатоклітинних живих організмів, включаючи людину.

 Цю гармонію і узгодженість можна нарощувати. Наприклад, деякі рослини містять хімічні сполуки, скомбіновані в синергетичну структуру. Цією структурою передається властивість (інформація, вібрація), що задає необхідний ритм узгодженості в інформаційній взаємодії із зовнішнім середовищем.

 Дуже важливий принцип – когерентність (гармонія, узгодженість) сильніше некогерентности (дисгармонії, неузгодженості): когерентність росте в геометричній прогресії, а некогерентність – лінійно. Коли число атомів, частинок, що функціонують когерентно, досягає певної величини, – відбувається «фазовий перехід» – всі атоми об’єкта переходять в стан гармонійної узгодженості і незламності.

 Згідно ефекту надпровідності (1908 рік), ефекту Мейснера (1933 рік), ефекту когерентного лазера і надпровідників високих температур (1988 рік), ефекту Махаріші і Хегеллена (1990 рік), теорії «суперструн» (1994 рік), а також хімічних формул автокаталітичних реакцій Білоусова (1958) -Жаботинського (1974), Синергетики Германа Хакена (1973 рік), «Теорії Хаосу і Теорії Самоорганізації», стохастичного резонансу, як одного із механізмів енерго-інформаційної взаємодії фітосистем і людського організму   Івана Соколовського (2012) – макроскопічна квантово-механічна когерентність забезпечує швидкий (іноді миттєвий) «фазовий перехід» – зміна будь-якої енерго-інформаційної структури з негативної на позитивну в ставленні до організму людини. 

  Всім цим ми можемо користуватися практично і щодня, оскільки, як стверджують сучасні фізики, і зокрема професор Фолькер Шанбафер: «Доступ до більш фундаментальних (тонких, глибоких) рівнях природи не вимагає великих витрат енергії. У нас немає часу довго займатися вивченням теорій Єдиного Поля, – потрібно його використовувати ».

 Прикладом практичного використання теорій Єдиного Поля є фундаментальна робота  Dr.  Івана  Соколовського з дослідження стохастичного резонансу інтенсифікації процесів,  як одного із механізмів енерго-інформаційної взаємодії фітосистем і людського організму, пов’язаних з перетвореннями вільної енергії в клітинах, що в результаті приводить до корекції і відновленню фізіологічних норм життєдіяльності організму. Ця робота стала основою для розробки  серії пристроїв та засобів захисту, корекції та відновлення гомеостазу людини в несприятливих умовах антропогенного та техногенного середовища.

Принципова відмінність розроблених нами пристроїв від відомих полягає в тому, що в якості активного початку (енергоінформаційного носія) в ньому використані лізати понад тридцять спеціально підібраних біологічно активних рослинних компонентів і мінералів, пов’язаних особливими системоутворюючими зв’язками, і породжують емерджентність, як абсолютно нову якість.

Ефективна дистантна енергохвильова взаємодія рослинного субстрату (багатоступенева технологічна обробка вхідних рослинних і мінеральних компонентів та їх підбір є предметом ноу-хау) з польовою структурою людського організму може бути обумовлено тим, що рослини і мінерали, що володіють великою різноманітністю структур і фізико-хімічних властивостей, і, відповідно, різноманітністю хвильових характеристик. Вони утворилися в природі  протягом тисячоліть за схемами біоценозу, які близькі до  організмів тварин і легко втягуються в процеси обміну. Як показує досвід фітотерапії, природа часто створює фармакоформи зі специфічними фізико-хімічними та різноманітними коливальними характеристиками, які складно або неможливо створити штучним шляхом.

 Біокоректор «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy »являє собою біополімерні електрично нейтральні пластини, між якими знаходиться шар активного елементу-складу у вигляді фітолізатов 30 унікальних біологічно активних рослинних і мінеральних компонентів, що пройшли багатоступеневу технологічну обробку і знаходяться в синергетичної взаємозв’язку.

 Склад зареєстрований під назвою «Формула доктора Соколовського» ( «Formula Dr. Sokolovskiy»), є захищеним об’єктом права інтелектуальної власності і може застосовуватися як самостійна добавка для поліпшення фізико хімічних та енергоінформаційних властивостей харчових продуктів, питної води, бальзамів, косметичної продукції. Зокрема, на цей час  вже реалізован в якості дієтичної добавки профілактичний та загальнозміцнюючий засіб «Формула доктора Соколовського» згідно  з ТУ У 10.8-42574330-002:2020.  Перспективним є також використання у ветеринарії і сільському господарстві, попередні наші дослідження дозволяють це припущення.

 Оздоровчо-відновний аплікатор «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» влаштований за тим же принципом, але компактний і призначений для розміщення на будь-якому електропобутових приладів (мобільний телефон, телевізор, комп’ютер та ін.). Це підтверджується результатами експериментів, де найбільше поліпшення енергетичних потоків в організмі людини спостерігалося при одночасному використанні аплікатора і мобільного телефону, що може вказувати на посилення синергетичне дію аплікатора в середовищі «електромагнітного смогу» в кілька разів.

 Використання біокоректора «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» переводить кров з кислої реакції в лужну в 80% випадків. Після проведення біорезонансних і цитофізичних досліджень, застосування методу радіоестезичної  біолокації, а також зіставлення всіх отриманих даних,

1) Дослідження серії пристроїв біокоректорів «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy», «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» і «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy» показало, що вони сприяють відновленню структури крові, значно покращують стан гомеостазу піддослідних, а значить не просто нейтралізують негативні фактори хвильового випромінювання, а перетворюють їх (інвертують) в позитивні енергії; а так само зміни біорезонансних характеристик організму піддослідних (з явною тенденцією в сторону одужання) і можуть виконувати функцію нейтралізатора негативного впливу «електромагнітного смогу» від антен станцій-ретрансляторів операторів мобільного зв’язку ;;

2) Людський організм має великий потенціал саморегулювання і відновлення порушеної рівноваги; тобто він може здійснювати перехід у напрямку від стану хвороби до здоров’я за короткий проміжок часу.

3) З огляду на результати дослідження, слід припускати, що наші попередні   моделі пристроїв «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy», які були розміщені на антенах-ретрансляторах мобільного зв’язку справили інверсію їх енерго-інформаційного впливу на людину з негативного на позитивний вплив, що може вказувати на посилення синергетичного дії циліндричного біокоректора в середовищі «електромагнітного смогу».

 Таким чином, встановлено:  біокоректор   «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy» є ефективним засобом захисту від негативного електромагнітного випромінювання (і, можливо, інших випромінювань з негативним впливом на людину, об’єднаних в поняття« негативні енерго-інформаційні впливи) і може бути рекомендований для захисту і оздоровлення жителів районів, що знаходяться в радіусі дії антен- ретрансляторів операторів мобільного зв’язку. 

  Більш того, пристрій «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy», який розміщений поблизу негативних полів і джерел« електромагнітного смогу» створює інверсію їх енерго-інформаційного впливу на людину з негативного на позитивний вплив (за рахунок« інверсії впливу» енергія «електромагнітного смогу» стає корисною для людини і має оздоровчий ефект).

  Оздоровчий ефект може бути підсилений шляхом одночасного вживання  дієтичної добавки «Формула доктора Соколовського», згідно рекомендованого способу споживання. Дієтичну добавку «Формула доктора Соколовського» також можна вживати окремо, згідно рекомендованого способу споживання, як профілактичний та загальнозміцнюючий засіб.

Зіставлення отриманих даних біорезонансних, цитологічних і радіестезичних досліджень дозволяє зробити наступні висновки:

1, Досліджені пристрою «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy »,« Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy »і« Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy »сприяють відновленню структури крові, а також зміни біорезонансних характеристик організму піддослідних (з явною тенденцією в бік одужання) і може виконувати функцію нейтралізатора негативного впливу електромагнітного випромінювання від антен базових станцій операторів мобільного зв’язку, тобто людський організм дійсно має великий потенціал саморегулювання і відновлення порушеної рівноваги; він може здійснювати перехід від стану хвороби до здоров’я за короткий проміжок часу при впливі фізичних факторів малих інтенсивностей і доз, в якості яких виступив енергохвильовий фактор біокоректора «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy »,.

2, На підставі проведених досліджень ми дійшли висновку, що навіть нетривалий час застосування пристрою «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy», значно покращує стан гомеостазу піддослідних, нейтралізує негативні фактори випромінювання, а в ряді випадків здійснює інверсію негативного впливу антен-ретрансляторів в позитивне. Таким чином, розміщення пристроїв «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy», на антенах-ретрансляторах операторів мобільного зв’язку може призводити до інверсії енергоінформаційного впливу на людину з негативного на позитивне.

3, Останній феномен (регулярно відтворюється в інших багаторазово проведених експериментах) вимагає залучення новітніх наукових знань в частині можливих механізмів взаємодії живого з неживим, по суті, необхідна побудова нової парадигми про загальний зв’язок матеріальних тіл за допомогою енергоінформаційних взаємодій. У приватних проявах, ймовірно, слід скористатися теоретичними положеннями Н. А. Козирєва про можливість переходу в специфічних умовах інформації в енергію, і тоді слід говорити про високу інформаційної ємності рослинних субстратів в дослідженому біокоректорі.

320350

 Одне з пояснень зазначеного феномена може складатися і у взаємному впливі системи біокоректор-електронний пристрій за схемою стохастичного резонансу -явища, при якому електронний шум пристрою, обумовлений тепловими флуктуаціями в елементах пристрою і перехресними наведеннями (роль яких зростає в міру зменшення і ущільнення мікросхем), може підсилювати слабкі сигнали, що випромінюються активним середовищем біокоректора, а шум, в свою чергу, підживлює біокоректор на іманентних йому частотах.

 Початковий негативний вплив на людину інвертується в позитивне, при цьому організм людини переводиться в новий функціональний стан, що і підтверджується об’єктивними методами діагностики.

 4, Особливий інтерес представляє використання розробленого захисного пристрою на транспорті. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професія водіїв електротранспорту є однією з найнебезпечніших і, перш за все, через психоемоційне перевантаження і присутності на робочому місці інтенсивних електромагнітних випромінювань, що породжуються електроприводами і електронною системою управління. Крім того, умови роботи осіб зазначеної професії такі, що людина перебуває в гіпо-геліо- геомагнітних полях, їх структура в кабіні сильно спотворена, що призводить до порушень функціонування травневої, ендокринної та нервової систем. В основі цих порушень є патологічні зміни інформаційно-енергетичної системи людини.

 5, Хоча функціональні можливості розробленого біокоректора-гармонізатора до кінця не розкриті, можна констатувати, що він володіє широким спектром оздоровчих функцій і може бути широко використаний в виробничих і домашніх умовах, в тому числі і як пристрій індивідуального застосування для захисту від впливу техногенних електромагнітних полів .

Вважаємо, що пристрої «Nature Shield Formula Dr. Sokolovskiy» , «Nature Spread Formula Dr. Sokolovskiy» і «Nature Partners Formula Dr. Sokolovskiy» може застосовуватися як оздоровчий засіб, а так само в будь-яких зонах підвищеного «електромагнітного смогу» в побуті, громадських місцях, на виробництві, транспорті, флоті і армії, аерокосмічній галузі.

Тепловий кавітаційний насос

 Представляємо вашій увазі нову запатентовану розробку Кавітаційного теплового наосу. Унікальні можливості теплових насосів отримувати високий коефіцієнт перетворення електричної енергії на теплову з коефіцієнтом на 1 кВт – коефіцієнт COP 1:7 (загалом у ТН 1:4) створюється загалом до 8000 ккал теплової енергії.
 Важливе у Кавітаційному тепловому насосі не обов’язково використовувати свердловини для компенсації температур у режимі вода. Також не обов’язково використовувати зовнішні модулі в режимі повітря.   Середня вартість блокової газової котельні потужністю 1000 квт становитиме 30 750 Euro.
Середня вартість автоматизованої котельні на квитанційно теплових насосах потужністю 1000 квт становитиме 25 550 Euro. Кавітаційний тепловий насос може застосовуватися як для опалення квартир від 40м2 до великих площ від 1000 м2, для яких проектуються за запатентованою технологією теплові пункти або котельні.

 Дуже важливим моментом є можливість застосування у висотних будинках для автономного теплопостачання та кондиціювання квартир середня вартість автономного кавітиаційного ТН становитиме менше на 30-40%. При цьому досягається економічний ефект у 50-80% від вартості газових автономного теплопостачання та на 150-230% від електричних ТЕНОВИХ автономного теплопостачання.

 Забудовники можуть отримати безперечні переваги у вигляді дуже дешевого автономного теплового модуля у квартирі. Вартість нагрітої води та опалення в зимовий час буде на 150-230% нижче.
Тобто вартість послуг з опалення та теплого водопостачання для кінцевого споживача може впасти на 150-230%! А це дуже сильний аргумент перед конкурентами, які не мають можливості встановлювати такі системи у себе в квартирах, що будуються.

logo_podval
iinc.com.ua