INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE

OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE

Статутні документи

Статут

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР. ОФІЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР. ОФІЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

українською мовою – «МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР. ОФІЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ»;

скорочене –  ГО «МІНЦ. ОФІЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ».

1.3. Назва Організації іноземною мовою:

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ЦЕНТР. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ»;

скорочена –  ОО «МИНЦ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ».

англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE. OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE»

скорочена – NGO «IINC. OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE»

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Місцезнаходження Громадської організації це місце знаходження органу управління або особи, що має право без довіреності діяти від імені Громадської організації.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
 

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

 

 

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

03333,2

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Організації є умови для організації зайнятості осіб інтелектуальної праці, забезпечення конституційного права громадян на працю та соціальний розвиток; здійснення науково-дослідницької, освітньої, консультаційної, господарської та комерційної діяльності в різних областях науки.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є надання допомоги у вивченні та розвитку Нобелівського руху у світі, що сприяє розвитку Нобелівського руху вчених України та їх роботи і досягнення. Сприяти в організації та супровіду українських вчених в участі Нобелівського руху та в номінації українських вчених.

 За для досягнення мети Організації необхідно сформувати інформаційні ресурси, організація та проведення досліджень і заходів щодо новелістики та створення й експлуатація «Нобелівської наукової бібліотеки», «Музею родини Нобелів і лауреатів Нобелівських премій», «Архіву сімейства Нобелів і лауреатів Нобелівських премій», комп’ютерних баз і банків даних та знань (експертних систем) «Нобелівські премії. Лауреати Нобелівських премій з фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури, світу, економіці.

 Проведити наукові-дослідницькі, дослідно-конструкторські та проектні роботи по створенню і впровадженню традиційних, принципово нових і випереджальних інформаційних технологій, щодо вдосконалення, адаптації та розвитку автоматизованих і автоматичних інформаційних систем, в тому числі по розробці методичного забезпечення, необхідного для впровадження в практику нових форм і методів інформаційної діяльності.

 Проводити інформаційні, патентні, кон’юнктурні, системні та інші дослідження на базі власних інформаційних ресурсів, а також ресурсів інших організацій (бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв, вузів, науково-дослідних інститутів, фірм, електронних мереж), інших організацій, установ, підприємств з видачею відповідних видів інформаційної продукції:

  • аналітичної інформації ретроспективного, оглядового, перспективного, порівняльного характерів (прогнози, огляди, аналітичні довідки тощо);
  • інформації про вітчизняні та зарубіжні аналоги для оцінки технічного рівня розроблюваної і продукції, що випускається, послуг;
  • фактографічної і фактологічної інформації про результати наукових досліджень, про вироби, обладнанні, розробках, фірмах-виробниках, калькодержателях, виробниках послуг, реклами тощо;
  • рекламної інформації – афіші, буклети, плакати, інфолистів, каталоги, аудіо- та відеоролики, електронні матеріали тощо.
  • розробка текстів, виготовлення оригінал-макетів і тиражування наступній інформаційній продукції:
  • результатів робіт і досліджень по попереднім пунктам;
  • реклам і логотипів (фірмових стилів) різним підприємствам, установам і організаціям

інформаційних матеріалів у вигляді малюнків, схем, креслень, таблиць, емблем;

  • екслібрисів (книжкових знаків), візитних та кувертних карток, фірмових та інших бланків;
  • бібліографічних (біобібліографічних, біобібліометріческіх, біонаукометріче- ських, біоінформетріческіх) довідок, списків, покажчиків та інших посібників;
  • різноманітної наукової, технічної, виробничої і навчальної інформації та документації на паперових та магнітних носіях.

 

    Сприяти в розробці анкет, опитувальників, тестів, інтерв’ю з різних тем. Анкетування, інтерв’ювання, тестування різних категорій людей. Статистична та аналітична обробка результатів анкетування, інтерв’ювання та тестування з використанням комп’ютерів і сучасного програмного забезпечення.

 Описувати систематизацію, предметизацію, індексування, каталогізацію, створення довідково-бібліографічного апарату (каталогів, картотек, списків і т.п.) книг, брошур, періодичних видань, архівних документів і художніх колекцій (марок, монет, картин, посуду, виробів народних промислів і т.п.), особистих бібліотек і архівів громадян, в тому числі в електронному вигляді.

 Надавати організаційно-методичної та технічну допомогу щодо впровадження окремих видів інформаційної роботи та нових інформаційних технологій. Розробка програмного забезпечення, баз і банків даних та знань, експертних систем, інформаціонно поіскових та інших автоматизованих систем, автоматизованих робочих місць, в тому числі в електронних мережах.

 Навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовка персоналу замовника, включаючи організацію та проведення навчального процесу (вища очне і заочне, середню спеціальну, другу вищу, дистанційне, додаткову освіту, шкільне і дошкільне навчання та виховання), підготовка і розмноження навчально-методичного забезпечення. Підготовка і проведення курсів, стажувань, практикумів, консультацій, інших видів навчання за спеціальностями та напрямками, що визначаються ліцензіями відповідних органів.

  Проводити організацію заходів щодо науково-технічної інформації і пропаганди, культурно-просвітницької діяльності: конференції, конгреси, симпозіуми, зустрічі-конференції, школи передового досвіду, виставки-аукціони комп’ютерної та організаційної техніки, літератури, виробів народних промислів, промислової та інтелектуальної продукції, тощо. Організовувати центри колективного користування: комп’ютерних, оргтехніки, ігрових, телекомунікаційних, інформаційних, побутового обслуговування населення, музейних, бібліотечних, архівних.

 Створення, тиражування та розповсюдження документальних, фактографічних і бібліографічних баз і банків даних та знань (експертних систем), програмного і лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, автоматизованих робочих місць на базі комп’ютерів. Адаптація та впровадження програмних засобів та обчислювальної техніки до завдань споживачів, надання консультативної та іншої допомоги по їх впровадженню. Реалізація обчислювальної техніки з програмним забезпеченням і оргтехніки на замовлення споживачів

Перекладати різні види документів з російської мови на іноземні та з іноземних на український.

Туристична діяльність, в тому числі закордонний туризм 

 

8.  МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

iinc.com.ua